Fördelar för gård och ekonomi

Goda rutiner och strukturerat kalvhälsoarbete leder till minskad dödlighet, sjuklighet och nedlagd tid per djur och år. Dessutom ökar produktionen då friskare kalvar producerar bättre som kor och kalvar in tidigare.

Fördelar för gård och ekonomi med KalvKoll 

  • Användarvänligt för enkel rapportering av kalvar att hålla koll på
  • Historik och statistik finns tillgänglig för att fatta strategiska beslut
  • Arbeta förebyggande med underlag från den egna besättningen
  • Motiverar personalen när resultat av åtgärder kan följas upp
  • Minskad dödlighet 
  • Lägre inkalvningsålder ger minskade kostnader
  • Minskad tid som personal lägger på sjuka kalvar och behandlingar 
  • Minskade problem med egenrekrytering
Parameter Resultat 
Dödlighet Minskar
Sjuklighet Minskar
Nedlagd tid på behandling Minskar 
Inkalvningsålder Minskar
Produktion Ökar