Vad vill Agricam uppnå i samverkan med besättningsveterinärer?

Agricam ser ett tydligt samband i samverkan mellan olika intressenter och lyckade resultat. Därför vill vi underlätta samarbetet mellan aktörer som veterinärer, rådgivare och gårdar och göra data lättillgänglig för inblandade parter.

Syfte och mål med Agricams lösningar:

  • Kontinuerligt samla hälsodata kring besättningen och göra informationen lättillgänglig för gårdar och veterinärer
  • Skapa nya förutsättningar för en kontinuerlig dialog mellan veterinär, rådgivare och gård
  • Målsättningen är att växla akuta situationer och behandlingar mot förebyggande aktiviteter vilket skall leda till ökad djurhälsa och ökad produktion
  • Underlätta arbetsbördan genom digitala lösningar som effektiviserar arbetet för veterinärer och rådgivare
  • Användarvänliga system som förenklar uppföljning och framtagning av strategier